Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

KANTA-ASIAKASREKISTERI

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)2016/679

Laatimispäivä 7.1.2019

                                                                

REKISTERINPITÄJÄ

Laitilan 1. apteekki (Y-tunnus 2905577-7)

Keskuskatu 11

23800 Laitila

laitilan1.apteekki@salnet.fi

puh. 02-856 518

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Apteekkari Saara Heininen

 1. 02-856 518

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Laitilan Ykkösapteekin kanta-asiakkaat ovat täyttäneet paperisen kanta-asiakastietolomakkeen tai liittyneet kanta-asiakkaiksi Minun apteekkini – sovelluksen kautta. Kanta-asiakkaaksi liittyessään asiakas ilmoittaa saako hänelle lähettää mainoksia sähköpostitse.

Kanta-asiakasrekisterin avulla Laitilan Ykkösapteekki ylläpitää, hoitaa ja kehittää asiakassuhteita. Rekisteriä käytetään asiakasviestintään, kohdennettuun suoramarkkinointiin, tiedottamiseen ja yhteydenottoihin.

Kanta-asiakasrekisterin avulla seuraamme ostokertymiä, joiden perusteella kanta-asiakkaat saavat kanta-asiakassopimuksen mukaisesti alennuksia.

 

REKISTERIIN TALLETUT TIEDOT

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Ostohistoria 24 kk ajalta. Halutessaan asiakas voi rajata tietojen tallentamisen 13 kk ajaksi.
 • Asiakkaan ilmoittamat lääkeaineallergia, yliherkkyydet tms. tiedot
 • Muut samassa taloudessa asuvat kanta-asiakkaat
 • Asiakkaan ostokertymä ja alennusetu
 • Ostohistoria
 • Tekniset tiedot koskien ohjelman ja sovelluksen käyttöä

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan apteekille toimittama kanta-asiakassopimus ja ostosten yhteydessä kertyvä ostohistoria. Ostohistoria saadaan Laitilan Ykkösapteekin apteekkijärjestelmästä. Minun apteekkini – sovelluksen kautta keräämme asiakkaan sovellukseen ilmoittamat tiedot.

 

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Laitilan Ykkösapteekin kanta-asiakasjärjestelmään tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteritietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Voimme käyttää alihankkijoita kanta-asiakasrekisterin hoitamiseen ja markkinointiin. Kanta-asiakassovellusta hallinnoi alihankkijamme Morelex Oy. Laitilan Ykkösapteekki on tehnyt tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen alihankkijan kanssa. Viimekädessä vastuu kanta-asiakkaiden henkilötiedoista on Laitilan Ykkösapteekilla.

Laitilan Ykkösapteekin kanta-asiakasrekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Laitilan Ykkösapteekki säilyttää kanta-asiakkaiden ostotietoja enintään 24 kuukauden ajan ostotapahtumasta. Mikäli kanta-asiakas haluaa, tiedot säilytetään 13 kuukauden ajan.

Kanta-asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

 

REKISTERIN SUOJAUS

 1. Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti kerätyt ja käsiteltävät kanta-asiakkaiden tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

 1. ATK:lla olevat tiedot

Kanta-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn käytettävät laitteistot on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin. Rekisterin tiedot on suojattu salasanoin, käyttöoikeustasoin ja roolein. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Alihankkijalle tiedot toimitetaan lähettämällä ne salatussa muodossa.

OIKEUS TARKASTAA HENKILÖTIEDOT

Kanta-asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Hän voi vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja puutteellisten täydentämistä. Tarkastuspyynnöt on tehtävä henkilökohtaisesti apteekissa tai kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan apteekkarille tai tietosuojavaltuutetulle. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan tarkastuspyyntöä tehtäessä ja tietoja luovutettaessa. Pyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

 

HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMINEN, RAJOITTAMINEN JA POISTAMINEN

Kanta-asiakkaalla on oikeus vaatia kanta-asiakasrekisterissä olevien väärien tietojen korjaamista. Oikaisupyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Oikaisupyyntö osoitetaan apteekkarille tai tietosuojavastaavalle.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Kanta-asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä peruuttaa liittymislomakkeella tai muualla antamansa suostumukset henkilötietojen käsittelyyn. Poistaminen voi johtaa kanta-asiakkaan etuuksien päättymiseen.

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointi- ja profilointitarkoituksiin (ostohistorian ja asiakkaan omien mieltymysten perusteella kohdennettu mainonta).

 

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Kanta-asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toisen tahon pitämään järjestelmään, mikäli se on teknisesti mahdollista.

 

Mikäli siirto on teknisesti mahdotonta, kanta-asiakas saa tarkastusoikeuden perusteella apteekista häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän voi halutessaan toimittaa edelleen toiselle rekisterinpitäjälle.

 

OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE

Kanta-asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu henkilötietojensa epäasiallisesta käsittelystä. Valitukset osoitetaan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Yhteystiedot ovat: Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi.